Munkatérkép Tovább

A HARVÍZ RT Vezetőtanácsának Határozatai

 

Hotărâre C.A. nr.1 din 15.01.2016

Se aprobă rezultatele financiare aferente lunii noiembrie 2015 precum și rezultatele financiare preliminare aferente anului 2015.

Se aprobă reactualizarea nivelului maxim al creanțelor peste 45 zile la valoarea de 400000 lei.

Hotărâre C.A. nr.2 din 15.01.2016

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2016.

Se aprobă programul de investiții propus pentru anul 2016.

Hotărâre C.A. nr.3 din 15.01.2016

Se aprobă modificarea valorii indemnizației lunare brute cuvenită directorului general în temeiul contractului de mandat nr. 39/2014.

Se aprobă întocmirea unui act adițional la contractul de mandat nr. 39/2014.

Hotărâre C.A. nr.4 din 15.01.2016

Se aprobă modificarea contractului colectiv de muncă în sensul eliminării acordării către angajați a primelor de vacanță și introducerea dreptului angajaților la prime de care vor beneficia cu ocazia sărbătorilor de paște și de crăciuni.

Se aprobă numirea c.j. Bodó Alpár pentru asigurarea implementării prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese la nivelul societății.

Hotărâre C.A. nr.5 din 25.02.2016

Se aprobă inventarul bunurilor din patrimoniul privat al S.C. HARVíZ S.A. și S.C.CSíKI FÜRDŐK S.R.L.

Se aprobă procesul verbal la terminarea inventarierii patrimoniului privat  al S.C. HARVíZ S.A. nr.488/23.02.2016.

Se aprobă centralizatorul privind valorile  activelor corporale și necorporale din patrimoniul S.C. HARVíZ S.A.

Se aprobă centralizatorul privind  lista bunurilor care urmează să fie casate și scoase din funcțiune.

Hotărâre C.A. nr.6 din 25.02.2016

Se aprobă modificare politicii contabile a societății în sensul ajustării pentru depreciere a creanțelor de peste 1080 zile în proporție de 100%.

Hotărâre C.A. nr.7 din 25.02.2016

Se aprobă cota proprie de finanțare a proiectului ”Proiectare  și execuție branșamente și racorduri” în aria de operare a S.C. HARVIZ S.A

Hotărâre C.A. nr.8 din 25.03.2016

Se aprobă modificarea listei de investiții prin realizarea de branșamente și racorduri în aria de operare a societății.

Hotărâre C.A. nr.9 din 25.03.2016

Se aprobă formularea și înregistrarea unei cereri de renunțare la judecată în dosarul nr. 216/43/2016.

Hotărâre C.A. nr.10 din 15.04.2016

Se aprobă raportul directorului general privind activitatea aferentă anului 2015.

Se aprobă execuția bugetului pe anul 2015.

Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2015.

Se aprobă raportul de audit financiar al situațiilor financiare ale societății.

Se aprobă descărcarea de gestiune a directorului general pentru exercițiul financiar 2015.

Hotărâre C.A. nr.11 din 15.04.2016

Se aprobă raportul administratorului unic S.C. CSIKI FÜRDŐK S.R.L privind activitatea desfășurată în anul 2015.

Se aprobă execuția bugetului pe anul 2015.

Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2015

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2015.

Hotărâre C.A. nr.12 din 27.05.2016

Se aprobă rezultatele financiare obținute de societate aferentă lunii aprilie 2016.

Se aprobă rezultatele financiare obținute de societate în perioada ianuarie 2016 - aprilie2016.

Hotărâre C.A. nr.13 din 30.06.2016

Se aprobă rezultatele financiare obținute de societate în luna mai 2016.

Hotărâre C.A. nr.14 din 30.06.2016

Se aprobă recuperarea remunerațiilor necuvenite de la directorii societății în valoare de 38.860 lei.

Se aprobă începerea procedurii pentru stabilirea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciilor rezultate din angajări de plată a operațiunilor patrimoniale.

Hotărâre C.A. nr.15 din 30.08.2016

Se aprobă raportul directorului general privind activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2016.

Se aprobă BVC-ul realizat în primul semestru al anului 2016.

Se aprobă contul de profit și de pierdere pentru luna iulie 2016 și cumulat la data de 31.07.2016.

Se aprobă rezultatele economico - financiare realizate în luna iulie 2016.

Hotărâre C.A. nr.16 din 30.08.2016

Se aprobă facturarea consumul specific de combustibil cu prețul actual, la care se adaugă un tarif de 0,14 lei/km parcurs de către angajați pentru deplasările în interes personal, efectuată cu autoturismul de serviciu.

Hotărâre C.A. nr.17 din 30.08.2016

Se aprobă modul de recuperare a remunerațiilor necuvenite de la directorii societății.

Hotărâre C.A. nr. 18 din 29.09.2016

Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016 și modificarea listei de investiții.

BVC-ul modificat va fi supus aprobării adunării generare a acționarilor.

Hotărâre C.A. nr.19 din 29.09.2016

Se aprobă consolidarea UIP existent pentru proiectul sprijin ”Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020”

Hotărâre C.A. nr.21 din 23.12.2016

Se aprobă rezultatele inventarierii domeniului public și privat aparținând UAT-urilor din aria de delegarea gestiunii serviciilor de către S.C. HARVIZ S.A.

Se aprobă procesul verbal, întocmit la terminarea inventarierii bunurilor din domeniul public și privat.

Se aprobă memoriul justificativ privind propunerile de casare a bunurilor cuprinse în acesta.

Se aprobă centralizatorul privnid patrimoniul UAT la data de 30.09.2016.

Hotărâre C.A. nr.22 din 23.12.2016

Se aprobă rezultatele financiare obținute de societate în luna noiembrie 2016.

Hotărâre C.A. nr.23 din 23.12.2016

Se aprobă premierea personalului UIP ca urmare a finalizării și implementării proiectele, realizat în cadrul POS Mediu 2007-2013.

Hotărâre C.A. nr.24 din 23.12.2016

Se aprobă recuperarea integrală a prejudiciului, actualizat cu foloasele nerealizate, rezultat în urma plăților nelegale efectuate de către auditorul financiar Kedves Emeric, și de către angajații UIP.