Puncte de lucru Detalii

PROCEDURA DE REALIZARE A BRANŞAMENTELOR DE APĂ

 

Lucrările de alimentare cu apă din sistemul centralizat al localităţii se realizează în baza avizului furnizorului (operatorului) şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.

1. AVIZAREA

Eliberarea avizului se realizează în două faze, şi anume:
a) avizul de branşare de principiu - cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de branşare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat;
b) avizul de branşare definitiv - prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie.

Documentaţia tehnică necesară emiterii avizului operatorului:

1. cerere scrisă sau completarea cererii tipizate
2. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi breviar de calcul privind necesarul de apă al obiectivului;
3. scheme de montaj al conductelor de apă şi al apometrului;
4. certificatul de urbanism;
5. planul de încadrare în zonă 1:25.000
6. planul de situaţie al imobilului la scara de 1:500;
7. actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar;
8. planul reţelelor în incintă.

2. EXECUŢIA

Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă, inclusiv a branşamentelor de apă, se va face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la bază documentaţia tehnică de branşare, avizul definitiv al operatorului respectiv avizele de traseu obţinute de la administratorii reţelelor publice de gaze, de energie electrică şi de telecomunicaţii.
Darea în funcţiune a branşamentului de apă se va face după recepţia acestuia; la recepţie se vor efectua probele de presiune şi de etanşeitate. Punerea în funcţiune se va face după încheierea contractului de furnizare între operator şi utilizator în termenul prevăzut în contract.

Branşamentul de apă este partea din reţeaua de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.
Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie si instalaţia interioară a utilizatorului de regulă se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie.
Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul de regulă aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.
Căminul de branşament se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate, de regulă la 1-2 m în exteriorul acesteia.
Realizarea de branşamente fără avizul operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

 

ACTELE NECESARE OBŢINERII
AVIZULUI DE BRANŞARE / RACORDARE

- cererea ( tipizată sau în altă formă )
- actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar
- acordul proprietarului terenurilor afectate ( dacă este cazul )
- acordul proprietarului instalaţiilor hidroedilitare interioare la care se face branşarea / racordarea ( dacă este cazul )
- certificatul de urbanism sau autorizaţia de construire
- proiectul tehnic întocmit de proiectant autorizat cu următorul conţinut :
- memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor pentru branşarea/racordarea la reţeaua publică de alimentare cu apă şi de canalizare
- breviar de calcul
- modul de contorizare a consumului
- documentaţia economică
- scheme de montaj al conductelor de apă
- profiluri longitudinale ale reţelelor de canalizare
- scheme de preepurare, dacă este cazul
- detalii de rezolvare a situaţiilor în care traseele reţelelor de apă se intersectează cu traseele altor utilităţi
- planul de situaţie ( sc. 1 : 500 ) şi al reţelelor în incintă.