Prețuri actuale

Prețurile s-au modificat astfel :

Denumire servicii   \   An

2013.

04.08.2014.

01.03.2016.

 Apă potabilă, fără TVA [lej/m³]

3,63

3,83

3,31

Canalizare menajeră, fără TVA [lej/m³]

2,85

3,19

2,60

 

Observații :

- Prețurile de mai sus sunt prețuri pentru consumatori și nu conțin  TVA.

- Din 1 ianuarie 2016. TVA-ul la apă potabilă a scăzut de la  24% la 9%, TVA-ul la canalizare menajeră de la 24% la 20%.

- Din 1 ianuarie 2017 TVA-ul la canalizare menajeră scade la 19%.

 

Cum se stabileşte tariful pentru apă şi canalizare?

Compania de apă S.C. HARVIZ S.A are drept de inițiativă privind stabilirea prețurilor pentru serviciile furnizate. Conform legislaţiei în vigoare tarifele serviciilor sunt avizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) şi aprobate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz" (ADI „Hargita Víz") pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Dacă avizul ANRSC este unul tehnic, în sensul respectării metodologiei de fundamentare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor, aprobarea de către ADI „Hargita Víz" se face ţinând cont de reglementările din contractul de finanţare care se derulează în aria de operare și de gradul de suportabilitate a consumatorilor. Operatorii regionali cuprinşi în programe de dezvoltare cu finanţare externă/internaţională trebuie să unifice preţurile/tarifele pe întreaga arie de operare, în conformitate cu contractul de delagare a gestiunii serviciilor. Conform OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare acele operatori regionali care realizează proiecte cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea UE au obligaţia să constituie şi să alimenteze Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei.
           Potrivit acestor constrângeri, S.C. HARVIZ S.A., începând cu 1 august 2012, pe baza avizului nr.2380800/2012, emis de către ANRSC şi aprobat de către ADI „Hargita Víz" prin Hotărârea nr. 5/2012, a început să practice tarife unice în aria de acoperire a proiectului de investiție. Preţul pentru apă potabilă s-a majorat de la 1,84 lei la 2,67 lei +TVA/mc, iar pentru apa uzată de la 1,15 lei la 1,96 lei +TVA/mc. O parte semnificativă din aceste majorări de tarife, respectiv 0,72 lei/mc din prețul apei potabile şi 0,50 lei/mc din prețul apei uzate se utilizează pentru alimentarea Fondului IID în scopul garantării rambursării integrale a împrumutului destinat cofinanţării proiectului care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă.
           Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A., începand cu 1 mai 2013, pe baza avizului nr.102555/2013, emis de către ANRSC şi aprobat de către ADI „Hargita Víz" prin Hotărârea nr. 7/2013, a început să practice tarife unice pe toată aria de delegare, ajustând totodată tarifele conform inflației reale anuale, după cum urmează: 2,93 lei/ mc (fără TVA) pentru apă potabilă,  2,30 lei/ mc (fără TVA) pentru apă uzată. Din sumele majorate 0,76 lei/m3 din prețul apei potabile și 0,66 lei/m3 din prețul apei uzate se transferă în Fondul IID.

Tabel privind creșterea estimată a tarifelor

An

2011

2012

2013

2014*

2015*

Tarif apă potabilă - RON/m³ - fără TVA

 

2,32

2,67

2,93

3,06

3,30

Tarif apă uzată - RON/m³ - fără TVA

 

1,58

1,96

2,30

2,54

2,59

 

*Tarifele preconizate pentru anii 2014, 2015 vor fi ajustate ulterior conform inflației reale anuale.

Despre politica de tarife a proiectului finanțat de UE

În anul 2008, când s-a înfiinţat Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A. în scopul de a accesa fonduri europene pentru extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Harghita, structura de finanţare a Programului Operaţional Sectorial de Mediu a fost următoarea: 85% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% de la bugetul de stat și 2% din bugetul local. Însă, în anul 2010 această structură, posibil din cauza crizei economice s-a schimbat, prezentându-se astfel: 77,6% sprijin nerambursabil, 11,9% din bugetul de stat, 1,8% din bugetul local, iar restul 7,7% reprezentând contribuţia proprie a S.C. HARVIZ S.A. Având în vedere faptul că S.C. HARVIZ S.A. nu are în proprietate bunuri cu care se pot garanta creditul (furnizează servicii pe domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale ADI „Hargita Víz") contribuţia proprie poate fi asigurată doar prin contractarea unui imprumut bancar. Rambursarea creditului poate fi garantată doar prin venituri suplimentare, respectiv prin creşterea tarifelor. De aceea este nevoie de creşterea continuă a tarifelor până în anul 2015, până când investiţia se va finaliza. Astfel ponderea însemnată din valoarea creşterii tarifelor (1,22 lei/mc din totalul de 4,63 lei/mc în anul 2012, iar 1,42 lei/mc din totalul de 5,23 lei/mc în 2013) se transferă în mod obligatoriu în Fondul IID pentru garantarea rambursării integrale a creditului contractat, numai restul sumei, respectiv 3,41 lei/mc în 2012 și 3,81/mc în 2013 poate fi utilizată pentru exploatarea și întreținerea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare.