Harvíz S.A. aduce la cunoştinţa consumatorilor, din cauza unor lucrări de reparare se va opri furnizarea apei potabile luni 3 septembrie între orele 08:00-13:00 pe strada Petőfi, între numerele 49-63.

După reluarea furnizării, apa poate prezenta impurităţi.

Pentru alte informaţii şi reclamaţii vă stăm la dispoziţie non-stop la numărul de telefon 0758-770040.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Harvíz S.A. aduce la cunoştinţa consumatorilor, din cauza unor lucrări de reparare se va opri furnizarea apei potabile joi 10 mai între orele 08:00-17:00 pe strada Harghita de la nr 69 spre ieșirea orașului respectiv in Csiba si Subpadure.
După reluarea furnizării, apa poate prezenta impurităţi.
Pentru alte informaţii şi reclamaţii vă stăm la dispoziţie non-stop la numărul de telefon 0758-770040.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE a S.C. HARVÍZ S.A.
Cu sediul în Miercurea Ciuc, județul Harghita

Anunţă

organizarea selecţiei/evaluării prealabile a candidaţilor pentru un post de director general al
S.C. HARVÍZ S.A în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, după cum urmează:

Posturi în selecţie: Un număr de un director general (executiv) cu experiență în domeniul serviciilor publice
Durata mandatului : 4 ani
Cerințe minime:
• studii universitare de licență absolvite în domeniul economic sau tehnic (inginer)

Etapa 1: Selecția candidaților pentru lista scurtă
• îndeplinirea cerințelor minime;
• competențe specifice sectorului;
• competențe de guvernanță corporativă;
• existența cerințelor specifice care constituie un avantaj

Etapa 2 – Interviu și selecția finală
• Alinierea Declarației de intenție la Scrisoarea de așteptări și viziunea candidatului privind dezvoltarea societății;
• Cunoştinţe aferente legislaţiei in domeniul guvernanței corporative și din domeniul de activitate al companiei;
• Abilități de comunicare interpersonală;
• Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
• Competentele specifice menționate în anunț;
• Integritatea și independența candidatului;

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

• Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
• Curriculum Vitae în format Europass, actualizat, relevant;
• Cel puţin o scrisoare de recomandare, care să conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele;
• Declaraţie privind situațiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011
• Declarație de consimțământ
• Copie după actul de identitate.
• Copie după diploma(e) de studii
• Copie documente doveditoare a experienței solicitate (ex. carte de muncă, contracte, etc.)
• Adeverința medicală;

Bibliografie:
• Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
• OG nr. 11/2016 - modificarea şi completarea OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
• Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,cu completările și modificările ulterioare
• Legea nr.325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
• Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc.

Modul de transmitere a dosarului de aplicație:

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezenta vor fi depuse/ trimise cu confirmare de primire până cel târziu în data de 10.02.2017, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare Director General SC HARVIZ SA / Nume şi prenume candidat", la sediul din Miercurea Ciuc, str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Netransmiterea, in termenul indicat, a tuturor documentelor in forma și modurile solicitate, atrage după sine excluderea din procedura de recrutare și selecție. Comisia de selecție își rezervă dreptul de a intervieva numai candidații selectați. Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu va fi publicată. Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru postul de Director general, rezultând astfel lista scurtă. Candidaţii aflaţi în lista scurtă vor avea la dispoziție un termen de 5 zile de la data notificării, să depună în scris declaraţia de intenţie (întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea societății, prin care candidații își prezintă viziunea sau programul privind administrarea și dezvoltarea S.C. HARVIZ SA. selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu.

Alte condiţii, informaţii suplimentare, documentele necesare înscrierii pot fi obținute de pe pagina de facebook a societății: https://www.facebook.com/HARVizRT/ sau prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S.C. HARVIZ S.A. din Miercurea Ciuc își anunță consumatorii, că citirea semestrială a contoarelor de apă la casele particulare în peioada 17 – 30 aprilie a.c. se va desfășura conform următorului program:
- 21 aprilie: Băile Jigodin, Csihányos, Fenyés
- 23 aprilie: străzile Jigodin, Harom, Pârâul Fântânii,
- 24 aprilie: străzile Zsögödi Nagy Imre, Câmpul Mic, Carierei
- 25 aprilie: străzile Zöld Péter, Szász Endre, Tineretului, Berzei, Eroilor, Gábor Áron, Bolyai, Brașovului

Acei consumatori, la care nu s-a reușit citirea contoarelor, pot transmite consumurile cel târziu până la data de 30 aprilie în zilele lucrătoare între orele 7,30 – 15,30 (vineri între 7,30 – 13,30) la numerele de telefon 0266-313636, interior 17; 0758-770039 (inclusiv prin SMS, cu menționarea numelui și adresei) sau prin adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Rugăm toți utilizatorii ai serviciilor noastre să faciliteze și să facă posibilă citirea contoarelor, în caz contrar existând posibilitatea acumulării cantităților consumate și nefacturate. Pe lângă faptul, că acest lucru face parte dintre obligațiile Utilizatorului, astfel pot fi evitate neplăcerile privind achitarea unor facturi cu valori consistente. În același timp, vă atragem atenția, că în temeiul art.39 al Legii nr.241/2006 refuzul utilizatorului de a permite accesul Operatorului la dispozitivele de măsurare-înregistrare în scopul efectuării controlului sau înregistrării consumurilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei.

S.C. Harvíz S.A. aduce la cunoştinţa consumatorilor, din cauza unor lucrări de reparare se va opri furnizarea apei potabile marți 30 mai între orele 08:00-15:00 pe strada Leliceni între numerele 37-39, strada Iancu de Hunedoara între numerele 37-39, str. Uniunii între numerele15-19 .
După reluarea furnizării, apa poate prezenta impurităţi.
Pentru alte informaţii şi reclamaţii vă stăm la dispoziţie non-stop la numărul de telefon 0758-770040.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Page 1 of 16